top of page
Obraz3.jpg
Obraz4.png

INWENTARYZACJA 
I DIGITALIZACJA SPUŚCIZNY 
ADAMA CHODYŃSKIEGO

ZE ZBIORÓW ARCHIWUM DIECEZJALNEGO WE WŁOCŁAWKU

PROJEKT KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK ZREALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU MIASTA KALISZA

Obraz3.jpg
Obraz4.png

O PROJEKCIE

KOORDYNATOR PROJEKTU

dr Bogumiła Celer

– bibliotekarz, członek zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

 

UCZESTNICY PROJEKTU

członkowie KTPN zaangażowani  w inwentaryzację

Marcin Mikołajczyk – bibliotekarz Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Henryka Karolewska – bibliotekarz Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

 

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

prof. dr hab. Krzysztof Walczak

– prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

 

ks. dr Zbigniew Gmurczyk

– historyk Kościoła, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku,

profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku

 

 

Przedmiotem projektu była inwentaryzacja i digitalizacja spuścizny Adama Chodyńskiego przechowywanej w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku. Projekt zakładał konieczność zaangażowania wolontariuszy (koordynatora projektu oraz dwóch uczestników) wykazujących znajomość procedur udostępnienia dokumentów archiwalnych w zakresie inwentaryzacji oraz metod paginacji, a także obchodzenia się z dokumentami historycznymi. 

 

Zinwentaryzowano i  zdigitalizowano cenne XIX-wieczne materiały, uzyskując liczbę wykonanych skanów ponad 16 000. Dokumenty zostały zapisane w formacie TIFF.

 

Zdigitalizowane materiały są dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych
w Bibliotece 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zdeponowanej w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

 

ETAPY PROJEKTU

Dzień rozpoczęcia zadania:    17.09.2018

Etap I: przygotowawczy - rekrutacja wolontariuszy, zebranie przez wolontariuszy informacji przydatnych w inwentaryzacji materiałów (17.09.2018 - 30.09.2018)

 

Etap II: dokładne rozpoznanie zbioru przez wolontariuszy, jego uporządkowanie
i inwentaryzacja (1.10.2018 - 31.10.2018)

 

Etap III: skanowanie i digitalizacja materiałów (ponad 16000 skanów) (10.11.2018 - 12.12.2018)

 

Etap IV: podsumowanie projektu i działania promocyjne (ogłoszenie w mediach, przygotowanie strony internetowej popularyzującej Zadanie, dokumentacja filmowa realizacji zadania, organizacja wystawy, przygotowanie artykułu naukowego podsumowującego projekt. (2019)

The Conference
Obraz3.jpg
Obraz4.png

O SPUŚCIŹNIE

ADAMA CHODYŃSKIEGO

W zbiorach Archiwum Diecezjalnego we Włocławku zachowały się rękopisy Adama Chodyńskiego, polskiego prawnika, poety, historyka literatury, regionalisty, historyka Kalisza i ziemi kaliskiej, dziennikarza, współzałożyciela i pierwszego redaktora naczelnego „Kaliszanina”; brata Stanisława
i Zenona, księży, profesorów Seminarium Duchownego we Włocławku. A. Chodyński prowadził ożywioną działalność naukową i publicystyczną, opracował biograficzne portrety zasłużonych osób, historię kościołów i gmachów publicznych, wypowiadał się w kwestiach istotnych nie tylko dla rozwoju miasta, polemizował z różnymi poglądami. Jego charakter i osobowość ukształtował dom rodzinny przesiąknięty atmosferą patriotyzmu i ideami wolnościowymi, w którym panował kult nauki oraz zainteresowanie przeszłością narodową.

 

Na Włocławek jako właściwe miejsce poszukiwań źródeł do życia i twórczości Chodyńskiego wskazywały publikacje znakomitych archiwistów ks. Stanisława Librowskiego i ks. Kazimierza  Rulki („Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”). Regionaliści od lat mieli świadomość, że dla poszerzenia wiedzy
i właściwej oceny dokonań kronikarza na szerszym tle historycznym przeprowadzenie badań we Włocławku jest niezbędne. Szlaki przetarł prof. Krzysztof Walczak, autor biografii Adama Chodyńskiego, opublikowanej w serii „Kaliszanie” i opartej m.in. na dokumentach z diecezjalnych zbiorów.

W czasie prac porządkowych w archiwum ks. dr Zbigniew Gmurczyk (obecny dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku) natrafił na nieopisane dotychczas i niezinwentaryzowane trzy paczki dokumentów obłożone szarym papierem i zawiązane sznurkiem opisane „Materiały Adama Chodyńskiego”. Swoim odkryciem podzielił się z kaliską badaczką Anną Tabaką, która w tym czasie przeprowadzała kwerendę w Archiwum.

 

Materiały, które wymagały inwentaryzacji i digitalizacji to trzy paczki dokumentów obłożone szarym papierem i zawiązane sznurkiem opisane w następujący sposób: „Paczka I. Ogólne, polityczne ogólne”, „Paczka II. Materiały polityczne, szczegółowe”, „Paczka III. Materiały kościelne” oraz teczka listów
i rękopisów.

Ze względu na wartość merytoryczną i historyczną, na stan  zachowania (papier, który ulega zakwaszeniu), a także na osobę, której dotyczą, materiały składające się na spuściznę stanowią cenne dziedzictwo kulturowe i wymagały opieki, uporządkowania, digitalizacji oraz upowszechnienia informacji o nich.

 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk uzyskało zgodę dysponenta spuścizny po A. Chodyńskim – dyrektora Archiwum Diecezjalnego we Włocławku – na inwentaryzację i digitalizację materiałów.

Źródła: K. Walczak, Adama Chodyński (1832-1902), Kalisz 2010;  A. Tabaka, Rękopisy i inne dokumenty ze zbiorów Adama Chodyńskiegow Archiwum Diecezjalnym we Włocławku. Komunikat, "Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" 2017, nr 17 , s. 322.

About
Speakers

PREZENTACJA SPUŚCIZNY

Screenshot_4.jpg
Screenshot_9.jpg
Screenshot_12.jpg
Screenshot_8.jpg
Screenshot_7.jpg
Screenshot_13.jpg
Past Events

PROMOCJA PROJEKTU

KONFERENCJA PRASOWA 
ARTYKUŁ (w opracowaniu)
FILM
Subcribes
bottom of page